Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na cele ochrony środowiska związane z  zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich lub próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do grzania wody wytwarzających ciepło z energii odnawialnej   na terenie Gminy Lubicz.

    „§ 1.1.Dotację celową na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej(oddanych do użytkowania na podstawie sporządzonego nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały protokółu odbioru robót i oddania urządzenia do eksploatacji) mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe realizujące tego rodzaju inwestycje przy/lub na obiektach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lubicz

       2. Dotacja celowa udzielana jest na jedno źródło energii odnawialnej(solarnej) lub jedną powietrzną pompę ciepła w danym budynku o funkcji mieszkalnej.

      § 2.Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Lubicz a w szczególności z opłat za korzystanie ze środowiska  i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

       § 3.1.Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy, wypłacane będzie w jednej transzy, do czasu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków w budżecie na dany rok.

         2.Wypłata kwoty dofinansowania dokonywana będzie na rachunek bankowy osoby, której przyznano dofinansowanie lub na żądanie Wnioskodawcy wypłacane gotówką w kasie Banku Spółdzielczego na terenie gminy.

        § 4.1.Dofinansowanie przyznane będzie w formie 25% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 3000,00 zł dla jednego obiektu.

          2.Do nakładów kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu ze środków budżetu zalicza się:

      1) koszty zakupu materiałów i urządzeń;

      2) koszty robót budowlano – montażowych.

         § 5.Budowana kolektorów słonecznych musi posiadać wymaganą prawem budowlanym dokumentację techniczną, w wypadku instalacji kolektora słonecznego nie na obiekcie mieszkalnym(na gruncie) zgłoszenie do upoważnionego organu.

         § 6. Do oceny wniosków Wójt Gminy powołuje komisję, dokonującą sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonego wniosku oraz opiniującą przyznanie dotacji.

         § 7.1.Pisemne wnioski o dofinansowanie kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła należy składać w Urzędzie Gminy Lubicz w pok. nr 9.Biuro podawcze w terminie do 1 grudnia każdego roku budżetowego i będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na następny rok  budżetowy. W przypadku wyczerpania środków finansowych lub złożenia wniosku po 1 grudnia wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym.

      2. Wnioski złożone po 1 grudnia mogą być rozpatrzone pozytywnie, pod warunkiem posiadania w budżecie środków finansowych  na ten cel.

      3.Wniosek winien zawierać:

     1) adres zamieszkania wnioskodawcy;

     2) kserokopię aktualnego aktu własności lub innego prawa dysponowania budynkiem mieszkalny;

3)  opis planowanej inwestycji, wstępny kosztorys wraz z kserokopiami  potwierdzenia  zgłoszenia lub pozwolenia na budowę jeżeli są wymagane na podstawie przepisów  prawa budowlanego;

4)  przewidywany termin zakupu i instalacji powietrznej pompy ciepła oraz zakończenia budowy  i oddania  kolektora słonecznego do użytkowania;

5)  informację o prowadzeniu działalności gospodarczej w budynkach, na  których zostanie zamontowany kolektor słoneczny lab zainstalowana powietrzna pompa ciepla.

§ 8. 1.Złożenie wniosku zgodnie z § 7. ust.2  oraz zaopiniowanie przez komisję, o której mowa w § 6 stanowi podstawę do wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dotacji.

         2.W przypadku przyznania dofinansowania zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa wstępna lub zostanie wydana promesa o przyznaniu środków finansowych.

       § 9. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych lub instalacyjnych wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

       1) oryginały rachunków i faktur za zakupione urządzenia i materiały oraz wykonane roboty budowlano – montażowe;

       2) protokół odbioru końcowego robót i dopuszczenie do eksploatacji obiektu;

       3) zestawienie poniesionych kosztów budowy instalacji.

        § 10. Spełnienie wszystkich wymogów zawartych w  § 9 będzie podstawą do zawarcia umowy określonej w art. 250 ustawy o finansach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Lubicz a osobą ubiegająca się o dotację.

        § 11. 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli Wójta Gminy, który upoważni pracowników urzędu do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji oraz funkcjonowania urządzeń.

         2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba, która otrzymała dofinansowanie będzie zobowiązana do jej zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej naliczonymi od daty otrzymania dofinansowania.

W dniu 14.01.2014  wejdzie w życie uchwała Rady Gminy Lubicz nr.XLIII/511/2013 z dnia 13 grudnia 2013 zmieniająca § 4. 1. powyższych zasad ustalająca wysokość refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody w jednej kwocie 3000,00 zł. dla jednego obiektu.

 Sporządził; M. Górski

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-10-30 12:31
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2014-01-23 09:44

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-10-30 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9057
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-16 09:25

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3659993
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:37

Stopka strony