Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia:umowa o pracę

Termin zatrudnienia:kwiecień 2013r. – grudzień 2013r.

 1. Wymagania konieczne:
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. wykształcenie:
  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi i rodziną,
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowane co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 8. Wymagania dodatkowe:
 9. znajomość obsługi komputera i programów,
 10. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny i wypełniania odpowiednich funkcji rodzinnych,
 11. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 12. samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy, organizacja własnego miejsca pracy,
 13. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 14. umiejętność współpracy i odporność na sytuacje stresowe,
 15. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z członkami rodziny i budowania poprawnych relacji rodzinnych,
 16. umiejętność współpracy w zespole,
 17. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 18. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 19. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
 20. empatia,
 21. kreatywność, zdolności organizacyjne,
 22. komunikatywność,
 23. odpowiedzialność,
 24. obowiązkowość i rzetelność,
 25. zaangażowanie i odporność na stres.
 26. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp., Asystent pomagał będzie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych, pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym, merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną, motywował do podnoszenia kwalifikacji, zmiany życia.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV ze zdjęciem,
 3. List motywacyjny

CV i list motywacyjny opatrzony klauzulą: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych powyżej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)”.

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy),
 3. kopie świadectw pracy, posiadane referencje, poświadczenia wolontariatu,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat otrzyma skierowanie na badania wstępne medycyny pracy),
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. kopia dowodu osobistego,
 8. inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności, kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 1. Postępowanie rekrutacyjne:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna nakierowana na poznanie znajomości prawa w zakresie wspierania rodziny oraz doświadczenia lub wiedzy na temat pracy z rodziną, z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, ul. Toruńska 21 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Termin i sposób składnia ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem – dotyczy naboru na stanowisko Asystent rodziny) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu (sekretariat) lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

w terminie od 10.04.2013r. do 17.04.2013r. – liczy się data wpływu do Ośrodka do godz. 15.00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metryka

 • opublikował: Uzytkownik GOPS
  data publikacji: 2013-04-10 11:35
 • zmodyfikował: Uzytkownik GOPS
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-10 11:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30750
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-06 14:31

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3824721
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 08:59

Stopka strony