Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XLIV/524/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi” na okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/525/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Uchwała Nr XLIV/526/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w spółce z udziałem Gminy Lubicz.

Uchwała Nr XLIV/527/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w Lubiczu.

Uchwała Nr XLIV/528/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2006r.

Uchwała Nr XLIV/529/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2006 rok.

Uchwała Nr XLV/530/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XLV/531/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie określenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niepedagogicznych pracowników oświaty.  

Uchwała Nr XLV/532/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Młyniec Drugi.   

Uchwała Nr XLV/533/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach przysługującego odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi.

Uchwała Nr XLV/534/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/178/03 z dnia 29 września 2003r.

Uchwała Nr XLV/535/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XLV/536/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/399/05 z dnia 21 lutego 2005r.

Uchwała Nr XLV/537/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie gminy Lubicz, w miejscowości Lubicz Dolny.

Uchwała Nr XLV/538/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubicz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”.  

Uchwała Nr XLV/539/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/526/06 z dnia 18 stycznia 2006r.

Uchwała Nr XLV/540/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006r.

Uchwała Nr XLVI/541/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zatwierdzania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XLVI/542/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r. w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 2006r.

Uchwała Nr XLVI/543/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r. w sprawie nadania nazwy „Szmaragdowa” ulicy w miejscowości Lubicz Dolny.

Uchwała Nr XLVI/544/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r. w sprawie nadania nazwy  „Źródlana” - ulicy w miejscowości Lubicz Dolny.

Uchwała Nr XLVI/545/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r. w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie zamiaru utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie.

Uchwała Nr XLVI/546/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006 r.

Uchwała Nr XLVI/547/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/223/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr XLVII/548/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy (rejon ul. Toruńskiej)

Uchwała Nr XLVII/549/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie uchylenie uchwały Nr XIX/272/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.  

Uchwała Nr XLVII/550/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie uchylenie uchwały Nr VI/81/03 z dnia 28 marca 2003r.  

Uchwała Nr XLVII/551/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie uchylenie uchwały Nr VI/78/03 z dnia 28 marca 2003r.  

Uchwała Nr XLVII/552/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie uchylenie uchwały Nr VII/96/03 z dnia 28 kwietnia 2003r.  

Uchwała Nr XLVII/553/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie uchylenie uchwały Nr XXXVII/454/05 z dnia 8 września 2005r.  

Uchwała Nr XLVII/554/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Dolnym

Uchwała Nr XLVII/555/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grabowcu.

Uchwała Nr XLVII/556/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Rogówko.  

Uchwała Nr XLVII/557/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz.

Uchwała Nr XLVII/558/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006r.  

Uchwała Nr XLVII/559/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubicz.  

Uchwała Nr XLVII/560/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Uchwała Nr XLVIII/561/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie absolutorium dla wójta.

Uchwała Nr XLVIII/562/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/315/04 z dnia 20 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XLVIII/563/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/498/05 z dnia 14 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLVIII/564/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/382/05 z dnia 28 stycznia 2005r.

Uchwała Nr XLVIII/565/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. o zmianie uchwały Nr XXXV/432/05 z dnia 20 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XLVIII/566/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz górny i Krobia, obejmującego również zmianę czterech niżej wymienionych planów.

Uchwała Nr XLVIII/567/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.

Uchwała Nr XLVIII/568/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części obejmującej obszar wsi Gronowo.

Uchwała Nr XLVIII/569/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie załatwienia skargi na działanie Wójta Gminy.  

Uchwała Nr XLVIII/570/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/383/05 z dnia 28 stycznia 2005r.   

Uchwała Nr XLVIII/571/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie nadania nazwy „Kortowa” – ulicy w miejscowości Lubicz Dolny.

Uchwała Nr XLVIII/572/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie nadania nazwy „Graniczna” – ulicy znajdującej się na pograniczu sołectw Mierzynek i Krobia.  

Uchwała Nr XLVIII/573/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006r.

Uchwała Nr XLIX/574/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie za 2005 rok.

Uchwała Nr XLIX/575/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiczu za 2005 rok.

Uchwała Nr XLIX/576/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2005 rok.

Uchwała Nr XLIX/577/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Lubiczu Górnym.

Uchwała Nr XLIX/578/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kopaninie.

Uchwała Nr XLIX/579/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Gronowie.

Uchwała Nr XLIX/580/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/557/06 z dnia 31 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIX/581/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz.

Uchwała Nr XLIX/582/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie nadania nazwy „Narcyzowa” – ulicy w miejscowości Lubicz Dolny.

Uchwała Nr XLIX/583/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie nadania nazwy „Makowa” – ulicy w miejscowości Krobia.

Uchwała Nr XLIX/584/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie nadania nazwy „Spokojna” – ulicy w miejscowości Nowa Wieś.

Uchwała Nr XLIX/585/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006r.

Uchwała Nr XLIX/586/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała Nr L/587/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Uchwała Nr L/588/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lubicz.

Uchwała Nr L/589/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowej Wsi.

Uchwała Nr L/590/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Grębocin.

Uchwała Nr L/591/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Mierzynek.  

Uchwała Nr L/592/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny.    

Uchwała Nr L/593/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu wraz z udziałem w  nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Górny.

Uchwała Nr L/594/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Młyniec Pierwszy.

Uchwała Nr L/595/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.   

Uchwała Nr L/596/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie nadania nazwy Okrągła – ulicy w miejscowości Krobia.

Uchwała Nr L/597/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Spółki „elwik” sp. z o. o.

Uchwała Nr L/598/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz na lata 2006-2015.

Uchwała Nr L/599/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowanego na udziałach w Spółce „elwik” Sp. z o.o.

Uchwała Nr L/600/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubicz.

Uchwała Nr L/601/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006r.

Uchwała Nr LI/602/06 Rady Gminy Lubicz z dnia  18 sierpnia 2006 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr  LI/603/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na wykonywanie zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwały Nr LI/604/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia 2006 r.  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Lubicz lub jej jednostkom organizacyjnym.

Uchwała Nr  LI/605/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia  2006 r. w sprawie określenia dochodów, które oświatowe jednostki budżetowe Gminy Lubicz mogą gromadzić na rachunkach dochodów własnych
Uchwała Nr LI/606/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 18 sierpnia 2006 r. w  sprawie  zbycia  w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Lubiczu Dolnym, na rzecz jej użytkowników wieczystych
Uchwała Nr LI/607/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 18 sierpnia 2006 r. w  sprawie  zbycia  w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Młyńcu Pierwszym, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Uchwała Nr LI/608/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 18 sierpnia 2006 r.  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr XLII/497/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr LI/609/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubicz

Uchwała Nr LI/610/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006 r.

Uchwała Nr LII/611/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 30 września 2006 r.  w  sprawie  dokonania darowizny na rzecz FUNDACJI „FENIKS”   nieruchomości  gruntowej  położonej w Kopaninie

Uchwała Nr LII/612/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 30 września 2006 r. w  sprawie  nabycia  nieruchomości  gruntowej  położonej w  Lubiczu Dolnym

Uchwała Nr LII/613/06 Rady Gminy Lubicz z  dnia 30 września 2006 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Krobii i Nowej Wsi

Uchwała Nr LII/614/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr LII/615/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny, Krobia i Mierzynek

Uchwała Nr LII/616/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr LII/617/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Lubicz.

Uchwała Nr LII/618/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiczu

Uchwała Nr LII/619/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/605/06 Rady Gminy Lubicz z dn. 18.08.2006 r., w sprawie określenia dochodów, które oświatowe jednostki budżetowe Gminy Lubicz mogą prowadzić na rachunkach dochodów własnych.

Uchwała Nr LII/620/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie : nadania nazwy „Owocowa” - ulicy w miejscowości Krobia.

Uchwała Nr LII/621/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie podjęcia zobowiązań obciążających budżet Gminy Lubicz na 2007r., w zakresie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lubiczu.

Uchwała Nr LII/622/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Przedszkola Publicznego w Lubiczu na 2006 r.

Uchwała Nr LII/623/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006 r.

Uchwała Nr LIII/624/06 Rady Gminy Lubicz z dnia  20 października 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiczu za pierwsze półrocze 2006r.        

Uchwała Nr LIII/625/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 października 2006 r. w sprawie : nadania nazwy „Poziomkowa” - ulicy w miejscowości Grabowiec.

Uchwała Nr LIII/626/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wystąpienia do Wójta o przystąpienie do oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz.

Uchwała Nr LIII/627/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/412/05 Rady Gminy Lubicz  z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubicz.

Uchwała Nr LIII/628/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Przedszkola Publicznego w Lubiczu na 2006 r.

Uchwała Nr LIII/629/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2006 r.

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9537
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-10 09:58

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2813728
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-10 18:10

Stopka strony