Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

 • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony


ORG.0002.7.2017                                             

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  

                                                           informuję o:     

XXXVI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz

b) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017 – 2020

c) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”

e) w sprawie uchylenia uchwały Nr L/601/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

f) o zmianie uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej   

g) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny

h) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś

i) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

j) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

k) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

l) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

ł) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

m) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok

n) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

6. Składanie interpelacji.

7. Wnioski i zapytania.

8.  Zakończenie obrad. 

Z poważaniem                

Hanna Anzel                 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz


UWAGA

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu br., Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Pani Hanna Anzel będzie pełniła dyżur radnego w urzędzie gminy Lubicz w następujących terminach:

 - 4 sierpnia 2017 r. (piątek) w godz. 11.30 – 14.30

 - 18 sierpnia 2017 r. (piątek) w godz. 11.30 – 14.30.

Jednocześnie informujemy, że z powodu przerwy wakacyjnej Przewodnicząca Rady nie będzie pełniła dyżuru w świetlicy wiejskiej w Grębocinie w dniu 3 sierpnia  br.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki można kontaktować się drogą e-mailową: h.anzel@lubicz.pl.


Informacja po otwarciu ofert - „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”


Informacja po otwarciu ofert - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 570).
 
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy Lubicz, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej,
•    na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz, 
•    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w Urzędzie Gminy Lubicz. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Lubicz tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.
Oferta złożone w trybie 19a: 
Uznając celowość realizacji zadania „Sfinansowanie części kosztów prowadzenia profilaktyki pierwszorzędowej w postaci cyklu warsztatów” przez Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu w ofercie złożonej w dniu 01 sierpnia 2017 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Lubicz pod adresem : 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny do dnia 09 sierpnia 2017 r.

 • data: 2017-08-02

Obwieszczenie Marszałka woj. Kuj-Pom


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.


Ogłoszenie o zamówieniu na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”


Ogłoszenie o zamówieniu na „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”


Ogłoszenie o zamówieniu 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, pok. 108/109, 87-162 Lubicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia poniżej 30 tysięcy euro „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”


Ogłoszenie o zamówieniu 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, pok. 108/109, 87-162 Lubicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia poniżej 30 tysięcy euro „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”


Nabór wniosków na nagrody Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Informujemy, że do dnia 16.06.2017 r. trwa nabór wniosków na nagrody Wójta Gminy Lubicz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lubicz lub Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. Za datę wpłynięcia wniosku przyjmuję się datę stempla wpływu w UG lub ZEASiP.


ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów w jednostkach oświatowych gminy Lubicz

ZARZĄDZENIE 0050.1.16.2017 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 maja 2017 roku w  sprawie  ogłoszenia  konkursów  na  kandydatów  na  stanowiska  dyrektorów  niektórych publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2017 W ZAKRESIE: PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz


ZAPYTANIE OFERTOWE - Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii


Uważaj na kleszcze!


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - Zakup różnych gatunków drzew


Otwarty konkurs ofert - Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.


ZAPYTANIE OFERTOWE (drugie) - Zakup różnych gatunków drzew


Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Zakup różnych gatunków drzew


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Zestawienie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Zakup różnych gatunków drzew


ZAPYTANIE OFERTOWE - przygotowaniu dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest przygotowaniu dokumentacji projektowej dla opracowanych koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości: Lubicz Górny, Złotoria (II wariant), Grębocin, Krobia.


Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie inwentaryzacji zieleni


Zbiorcze zestawienie otwarcia ofert - Wykonanie inwentaryzacji zieleni


Wyniki otwartego konkurs ofert - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży


ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie inwentaryzacji zieleni

Gmina Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: „Wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej na terenie nieruchomości położonych w Złotorii, gm. Lubicz – działki nr; 310/5, 277/3, 26/5,26/1,360 i 310/10”.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubicz


Lubicz Dolny, 21 luty 2017  r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE
KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY LUBICZ

1. Dotację w wysokości 25.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych z Lubicza Górnego na zadanie pt:„ Śpiewajmy Razem” 


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz


Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z gminy Lubicz na rok 2017”


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGA CATERINGOWA


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych


Wybór najkorzystniejszej oferty - zajęcia dla osób po 45 roku życia


Konkurs

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz.


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup tonerów i tuszy


Wybór najkorzystniejszej oferty na skład i druk "Gońca gminnego"


ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć gimnastycznych


ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych w 2017r.


Wybór najkorzystniejszej oferty - wynajem pojazdów do transportu osób


Wybór najkorzystniejszej oferty - prowadzenie zajęć fitness


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa świeżych wyrobów ciastkarskich i ciast


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup różnych artykułów spożywczych


Wybór najkorzystniejszej oferty - materiały biurowe


Wybór najkorzystniejszej oferty - środki czystości


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM


ZAPYTANIE OFERTOWE - skład i druk "Gońca gminnego"

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na skład i druk "Gońca gminnego" w 2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć gimnastycznych

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie zajęć gimnastycznych 
dla osób po 45 roku życia dla mieszkańców gminy  w roku 2017. 


ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć fitness

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie zajęć fitness dla 
mieszkańców gminy  w roku 2017. 


ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup artykułów spożywczych

Urząd Gminy Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup w 2017 r. 
artykułów spożywczych.


ZAPYTANIE OFERTOWE - nieregularny transport osób

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi w zakresie nieregularnego 
transportu osób w roku 2017. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych po za teren gminy Lubicz dla Urzędu Gminy w Lubiczu od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy dla Urzędu Gminy Lubicz od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o  przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2017 r. środków czystości. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam  się z uprzejmą prośbą o  przedstawienie oferty  na sprzedaż  i  dostawę    w 2017  r. 
następujących tonerów oryginalnych oraz zamienników nieregenerowanych.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  na  sprzedaż  i  dostawę  w  2017  r. 
materiałów biurowych. 


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług pocztowych poza terenem gminy


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 ORG.2600.8.2016                             Lubicz, dnia 09.12.2016r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. zapytania o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 2 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Z uwagi na zmianę sposobu realizacji przedmiotu zamówienia Wójt Gminy Lubicz informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - Monitoring i ochrona


WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - ZAKUP WĘGLA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONITORING


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WĘGLA


OGŁOSZENIE

Zarząd  Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ogłasza sprzedaż rozsiewacza piasku (Piast RCW 3 A) – środek trwały nr TW.5.59.593, rok wprowadzenia na kartotekę środków trwałych 2001. Rozsiewacz sprzedawany jest jako złom. 


Informacja

Konsultacje społeczne:
Program  współpracy  Gminy  Lubicz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok''

drukuj (


Informacja)


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 239, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lubicz, 18 sierpnia 2016 r.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 239, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ GP.6733.4.2016.MD

GP.6733.4.2016.MD                                          Lubicz Dolny 2016.05.25

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 25.05.2016 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego , przewidzianego  do  realizacji  na  działkach nr  60/1 60/2 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35  
tel.566212135 


Wyniki otwartego konkursu ofert: Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Lubicz Dolny, 01.06.2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy  w roku 2016 w zakresie:
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 1. Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Szczep „Brązowa Piątka na zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego poprzez realizację programów profilaktycznych prowadzony podczas obozu 5 lubickiej drużyny harcerek „GRAŃ” i 5 toruńskiej drużyny harcerzy im.A.Małkowskiego oraz kolonii 5 lubickiej gromady zuchenek "DRIADY z Leśnego Zakątka".
 2. Dotację w wysokości 5.660,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Obóz żeglarski dla uczestników ŚOW w Lubiczu”.
 3. Dotację w wysokości 9.900,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin na zadanie pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego wraz ze szkoleniem w zakresie przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym”.
 4. Dotację w wysokości 6.890,00 zł przyznano Towarzystwu „Nasze Szwederowo” na zadanie pn. „Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu Gminy Lubicz”.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Wybór najkorzystniejszej oferty


Zaproszenie do złożebia oferty na dostawę urn wyborczych dla gminy Lubicz


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż siłowni zewnętrznych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego na „Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz”.


Ogłoszenie - otwarty konkurs

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2  oraz art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.239) Wójt Gminy  Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Zapytanie ofertowe: Zakup i montaż siłowni zewnętrznych.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup kserokopiarki


ZAPYTANIE OFERTOWE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz”.


Sprostowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

drukuj (


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzęt komputerowy i oprogramowanie)


Wyniki konkursu - Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Lubicz Dolny, 31 marca 2016 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy  w roku 2016 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 

 1. Dotację w wysokości 26.550,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu Górnym”.
 2. Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko na zadanie pn. „Dobry wybór = dobre życie”.

Oferty odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych:

 1. Zadanie pn. „Utworzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego”  - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP w Złotorii.
 2. Zadanie pn. „Program Profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek „Grań” i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy im.A.Małkowskiego oraz kolonii 5 Lubickiej Gromady Zuchenek „Driady z leśnego zakątka” - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Szczep „Brązowa Piątka.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - KSEROKOPIARKA

Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż kserokopiarki.

drukuj (


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - KSEROKOPIARKA)


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zaproszenie do złożenia ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 
Wyjaśnienie:  W części II, pozycja nr 2 zamawiający prosi o dostarczenie 55 pojedynczych licencji.

drukuj (


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT)


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE              KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY LUBICZ

1. Dotację w wysokości 25.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych z Lubicza Górnego na zadanie pt:„ Śpiewajmy Razem” 


 Lubicz Dolny, 23 marzec 2016 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE   ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

1.Dotację w wysokości 54 000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria na zadanie pt: „ Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

2.   Dotacja w wysokości 2000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Krobia” na zadanie pt: „ Rekreacja w Krobi”

   3.   Dotację w wysokości 4 000,00 zł  przyznano  Klubowi Sportowemu „ Krobia” na zadanie pt. „IV edycja Lubickiej Ligi Orlika”

   4.  Dotację w wysokości 2 000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy na zadanie pt: „ Grand Prix Krobi w Siatkówce Plażowej”

5.  Dotację w wysokości  50 000,00 zł  przyznano  Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  „Drwęca Novar” na  zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”

  6.  Dotację w wysokości  6000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu  Lokalnemu  Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej  w  Złotorii na  zadanie pt. „ Szkolenie zespołu laskarzy oraz utworzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego”     

  7.  Dotację w wysokości 9000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Gwiazda” z Torunia na zadanie pt: „ Organizacja profesjonalnych treningów z piłki nożnej dla dzieci z Gminy Lubicz

  8.  Dotację w wysokości 8000,00 zł  przyznano  Klubowi  Sportowemu  „Sprint” Grębocin na  zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie przez KS Sprint Grębocin”

  9.  Dotację w wysokości 3000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin na zadanie pt: „Organizacja Kolarskich  międzywojewódzkich  mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”

10.  Dotację w wysokości 7000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Orlik” na zadanie pt: „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i ich  przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców gminy”

Oferty odrzucone z powodu braku środków finansowych:

1.Klub Sportowy „Krobia” – zadanie pt. „Brydż – Most pomiędzy sportem a rekreacją umysłową”


Otwarty konkurs ofert - Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Otwarty konkurs ofert – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz.


Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań       w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz.


Wybór najkorzystniejszej oferty na skład i druk "Gońca gminnego"


Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na zakup produktów zwierzęcych, mięsa produktów mięsnych w 2016 r.


Sprostowanie - Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na tonery


Zapytanie ofertowe

W sprawie przedstawienia oferty na skład i druk biuletynu informacyjnego "Goniec gminny".


Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na środki czystości


Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na materiały biurowe


Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na tonery


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup produktów zwierzęcych, mięsa produktów mięsnych w 2016 r.


W dniach 14-28 grudnia 2015 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Dolnym w 2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA TONERY


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI


ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY BIUROWE


Zapytanie ofertowe

W sprawie przedstawienia oferty na skład i druk biuletynu informacyjnego "Goniec gminny".


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi w zakresie nieregularnego transportu osób w roku 2016.


ORG.0002.13.2015   

                Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz.1515)

                                                           informuję o:                                   

XVI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10.00  w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum

    b)   zgłaszanie spraw do porządku.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwał:

   a) w sprawie nadania nazwy ulicy „ks. kan. Krzysztofa Stanowicza” w miejscowości Złotoria

   b) w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/647/2014 z dnia 12 września 2014 r.

   c) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

   d) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

   e) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

   f) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

   g) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Dolnym

   h) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria

   i) zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w miejscowości Złotoria przy ul. Toruńskiej 52

   j) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubicz Górny, ul. Lipnowska 43/10

   k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”

   l) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.

   ł)  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok

   m) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

 4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

 6. Składanie interpelacji.

 7. Wnioski i zapytania.

 8.  Zakończenie obrad.  

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                 Hanna Anzel

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz


Zapytanie ofertowe

W sprawie przedstawienia oferty na druk i sklad biuletynu informacyjnego "Goniec gminny".


Konkurs ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin.


Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 04 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.


Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup krzeseł biurowych


Wyniki otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych


INFORMACJE - ZUS dla biznesu


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę 15 szt. krzeseł biurowych.


Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, spotkania informacyjne/ konsultacje

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup węgla


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 

 


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji zadania publicznego „Rodzic - Dziecko - znaczenie dialogu"


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć „Szkoły dla Rodziców" w ramach realizacji zadania publicznego „Rodzic - Dziecko - znaczenie dialogu" realizowanego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła" współfinansowanego w 80% przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego, które będą realizowane w okresie od 28 września do 16 grudnia w 4 grupach.


Bezpieczna przyjazna szkoła

W ramach realizacji zadania publicznego Rządowy Program na lata 2014 -2016 "Bezpieczna przyjazna szkoła" współfinansowanego w 80% przez Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach „Szkoła dla Rodziców”, które będą realizowane w okresie od 28 września do 16 grudnia.


Zapytanie ofertowa na zakup i dostawę węgla


Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, pok. 108/109, 87-162 Lubicz unieważnia postępowanie w trybie do 30 tysięcy euro na wykonanie zamówienia, Dowóz uczniów autystycznych do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego "Tęcza"


Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz uczniów autystycznych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu


Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.9.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10.06.2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, Urząd Gminy Lubicz prosi o złożenie ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup nowego wyposażenia sali konferencyjnej, szatni i zaplecza kuchennego.


Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2015 r.(piątek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz Pani Hanny Anzel w Urzędzie Gminy Lubicz zostaje odwołany ze względu na odbywającą się sesję Rady Gminy.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Lubicz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wyposażenie sali narad i zaplecza kuchennego w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21


Zapytanie ofertowe na modernizację pokrycia dachowego


Lubicz, 19 czerwca 2015 r.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1118, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy Lubicz , oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w Urzędzie Gminy Lubicz. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Lubicz tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

Oferty złożone w trybie 19a:

1. Uznając celowość realizacji zadania “Tajemnicza wyprawa – kolonia nad jez.starogrodzkim” przedstawionego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń, w ofercie złożonej w dniu 16 czerwca 2015 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

2. Uznając celowość realizacji zadania „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy”  przedstawionego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinku, w ofercie złożonej w dniu 17 czerwca 2015 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

3. Uznając celowość realizacji zadania „Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu Gminy Lubicz”  przedstawionego przez Towarzystwo NASZE SZWEDEROWO w Bydgoszczy, w ofercie złożonej w dniu 17 czerwca 2015 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

4. Uznając celowość realizacji zadania „Program profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek GRAŃ i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy im.A.Małkowskiego oraz kolonii 5 Lubickiej Gromady Zuchenek DRIADY Z LEŚNEGO ZAKĄTKA”  przedstawionego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Szczep ZHR „Brązowa Piątka”, w ofercie złożonej w dniu 18 czerwca 2015 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej


Wybór NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Lubicz.


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - LEASING SAMOCHODU OSOBOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie z warunkami znajdującymi się w załączniku.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.


W sprawach skarg i wniosków
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Pani Hanna Anzel
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, pokój nr 16 (I piętro)
w każdy piątek w godz. 15.00 – 16.00.


Zmiana godzin dyżuru Przewodniczącej Rady Gminy

Uprzejmie informujemy,  że od dnia 22 maja 2015 r. Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz, Pani Hanna Anzel, będzie pełniła dyżur w Urzędzie Gminy Lubicz (Lubicz Dolny pokój nr 16, I piętro) w każdy piątek  w godz. od 12:00 do 15:00, a po godz. 15:00 do godz. 16:00 będzie przyjmowała interesantów w sprawach skarg i wniosków.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21.


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania: Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym i Złotorii.


Zaproszenia do złożenia ofert

Gmina Lubicz zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi: "Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Lubicz"


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na Budowę miejsc rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym i Zlotorii.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotycząca zapytania ofertowego w trybie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na

„Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz”.


Zaproszenia do złożenia ofert

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup sprzętu do siłowni wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Jedwabnie i Rogówku.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ


Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

     Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Wójt Gminy  Lubicz

  zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w urzędzie gminy w Lubiczu– pokój Nr 6 (I piętro) w  dniach od 20 kwietnia 2015r. do dnia 04 maja 2015r. w godzinach pracy urzędu.

  Wójt (-) Marek Olszewski

  Wyjaśnienie: Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. 


INFORMACJA

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Zaproszenia do złożenia ofert

Poniższe zaproszenia do złożenia ofert dotyczą przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Klub Integracji Społeczne "Nad Drwęcą" realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz.

w Urzędzie Gminy Lubicz zostaje odwołany, jednak Pani Przewodnicząca będzie pełniła dyżur 7 kwietnia 2015 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 16.00

 


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 r.(piątek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz Pani Hanny Anzel w Urzędzie Gminy Lubicz zostaje odwołany, jednak Pani Przewodnicząca będzie pełniła dyżur 7 kwietnia 2015 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 16.00


WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015 w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.


Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014, poz. 477).

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę świeżych wyrobów ciastkarskich


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zapytanie ofertowe na zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych


INFORMACJA O PLANOWANYM PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRYWATNYM

Gmina Lubicz informuje o zamiarze zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji zadania pn. „Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.”

Postępowanie w przedmiocie wyłonienia partnera prywatnego dla planowanego przedsięwzięcia wszczęte zostało w dniu 28.01.2015r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu tutaj.

drukuj (


INFORMACJA O PLANOWANYM PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRYWATNYM)


Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie nieregularnego transportu osób


Zapytanie ofertowe na zakup różnych artykułów spożywczych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę tonerów


ZAPYTANIE OFERTOWA NA SKŁAD I DRUK BIULETYNU INFORMACYJNEGO "GONIEC GMINNY"


Utylizacja eternitu - dofinansowanie

Ci Mieszkańcy, którzy planują w roku bieżącym 2015 zdemontowanie i przekazanie do utylizacji eternitu z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na swoich posesjach mogą skorzystać z dofinansowania do kosztów związanych z wykonaniem tych robót. Środki finansowe będą dotacją celową uzyskaną przez Gminę Lubicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.    

Aby z nich skorzystać należy spełnić następujące warunki:

1. Zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - remont istniejących budynków do Starostwa Powiatowego w Toruniu ul. Towarowa 4-6 w terminie natychmiastowym;

2. Złożyć wniosek do Wójta Gminy Lubicz z prośbą o dofinansowanie do kosztów tych robót i załączyć odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Toruniu, którą otrzymają Państwo na złożone zgłoszenie opisane w punkcie 1. Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Lubiczu ul. Toruńska 21 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2015 roku.

Referat Gospodarki Odpadami


Informacja o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2014

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz § 2 Uchwały Nr XVI/184/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Kuj. z 2011 r. Nr 262, poz. 2590 z póź.zm.), po rozpatrzeniu wniosków niżej wymienionych sportowców o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe zdobyte w roku 2014, Wójt Gminy Lubicz postanowił przyznać:

 1. Jakubowi Dąbrowskiemu – nagrodę w wysokości 2000,00 zł za zajęcie I miejsca w międzynarodowych zawodach Mistrzostw Świata w Kickboxingu w Rimini we Włoszech (6-14 września 2014 r.) w kategorii juniorów.
 2. Kacprowi Dąbrowskiemu – nagrodę w wysokości 2000,00 zł za zajęcie II miejsca podczas Mistrzostw Świata w Kickboxingu wRimini we Włoszech (6-14 września 2014 r.) w kat. kadetów.
 3. Małgorzacie Curyło – nagrodę w wysokości 1500,00 zł za zajęcie I miejsca w konkurencji sztafeta 4x400 m podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Sopocie (23.02.2014).
 4. Karolowi Twarowskiemu – nagrodę w wysokości 1500,00 zł za zajęcie I miejsca podczas Letnich Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu w kategorii Masters w Olsztynie (27-29.06.2014 r.) na dystansie 400 m stylem zmiennym.
 5. Błażejowi Janiaczykowi – nagrodę w wysokości 600,00 zł za zajęcie III miejsca podczas Mistrzostw Polski Elity w jeździe drużynowej na czas w miejscowości Godziesze Wielkie (05.10.2014 r.)
 6. Łukaszowi Sacharuk – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zdobycie srebrnego medalu w konkurencji sprintu drużynowego na torze podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pruszkowie (24-27.05.2014 r.)
 7. Danielowi Rochnie – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie II miejsca w konkurencji sprintu drużynowego w kolarstwie torowym podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu (25-27.07.2014 r.)
 8. Maciejowi Kwiatkowskiemu – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie II miejsca podczas Mistrzostw Polski w Kickboxingu kadetów starszych i młodszych w Dobrzejewicach (22-23 marca 2014 r.).
 9. Jakubowi Wiśniewskiemu – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie XIII miejsca w Mistrzostwach Województwa w kolarstwie szosowym w Młyńcu Drugim (11.05.2014 r.)
 10. Dawidowi Wojtowiczowi – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie X miejsca w Pucharze Nadziei Olimpijskich w kolarstwie szosowym w Ludwikowie (05.07.2014 r.).
 11. Aleksandrowi Nikiel – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie przełajowym w Cierpicach (15.03.2014 r.)


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na prowadzenie przeglądów i serwisu kotłowni gazowej.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Lubicz.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się 2 prośbą o przedstawienie oferty na zakup w 2015 r. oleju napędowego
do samochodu służbowego o nr rej. CTR X606.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2015 r. środków czystości.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie przeglądów i serwisu kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 24 od 1 stycznia 2015r. do 31grudnia 2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2015 r. materiałów biurowych.


Informacja o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Lubicz


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.9.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10.06.2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, Urząd Gminy Lubicz prosi o złożenie ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  


Informacja o wynikach analizy ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Lubicz.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 grudnia (piątek) 2014 r. w zastępstwie Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz Pani Hanny Anzel dyżur w Urzędzie Gminy Lubicz (pokój nr 16) w godz. od 10.00 do 13.00  pełnił będzie wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Korpalski.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Lubicz.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY LUBICZ

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Lubicz do łącznej kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w liczbie 2.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta. Wyemitowane obligacje będą na okaziciela. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone oraz nie będą miały formy dokumentu. Emisja nastąpi nie później niż w terminie 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o dacie emisji, co oznacza, że nie później niż 5-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia środki finansowe powinny znaleźć się na rachunku bankowym gminy. Organizator (Emitent) zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług geodezyjnych:

1. Okazanie znaków granicznych, wskazanych na załączniku D, określających przebieg granicy działki nr 966 w Grębocinie, po ich uprzednim odszukaniu, wznowieniu lub wyznaczeniu i utrwaleniu.
2. Podział nieruchomości położonych w Lubiczu Dolnym i Grębocinie, zgodnie z planem miejscowym i koncepcją podziału wg załączników:
a) Podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 394/3 w Grębocinie – załącznik A.
b) Podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 170/42 w Lubiczu Dolnym – załącznik B.
c) Podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 237/2 w Grębocinie – załącznik C.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.9.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10.06.2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, Urząd Gminy Lubicz prosi o złożenie ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  
 
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

W zapytaniu w części II nie została dodana informacja, że oprogramowanie biurowe musi być w wersji dla firm lub instytucji. Nie może to być wersja dla użytkowników domowych lub „edukacji”.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


INFORMACJA

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa stacji gazowej pomiarowo - regulacyjnej wysokiego ciśnienia "Grębocin 2" o przepustowości Q\: = 33 000 nrVh, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 MOP 8,4MPa i DN200 MOP 5,5MPa.


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK

Wójt gminy Lubicz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działania na rzecz Gminy Lubicz do wnoszenia uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu ''Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2014 rok''


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla do Urzędu Gminy Lubicz.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Lubicz.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę węgla.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze dostawcy sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na sprzedaż w 2014r. następujących materiałów biurowych oraz toneru dla urządzenia wielofunkcyjnego:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.9.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10.06.2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, Urząd Gminy Lubicz prosi o złożenie ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  


ZAPROSZENIE do składania ofert

Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej (ceny netto i brutto) na dostawę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014 czterech komputerów stacjonarnych.


Stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz .


ZAPYTANIE OFERTOWE - ułożenie kostki brukowej.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na Budowę boiska do siatkówki plażowej w Rogowie.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Zakupu i montażu siłowni zewnętrznych (doposażenie).


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na Zakup dwóch koszy do gry w koszykówkę i dwóch ławek.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Budowa miejsca rekreacji

Proszę o przedstawienie oferty na "Budowę miejsca rekreacji nad jeziorem w Józefowie"


Konsultacje społeczne - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lubicz

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.


Lubicz Dolny, 22 maja 2014 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 

 

Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano - Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie pn. „Program profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek „Grań” i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy im. A. Małkowskiego oraz kolonii 5 Lubickiej Gromady Zuchenek „Driady z leśnego zakątka””.

 

Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żak” Gronowo na zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z wykorzystaniem roweru”.

 

Dotację w wysokości 3.200,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin na zadanie pn. „Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”.

 

Dotację w wysokości 3.800,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Krobia” na zadanie pn. „Kajakowy spływ Doliną Drwęcy”.

 

 

Oferty odrzucone z powodu braku środków:

 

Zadanie pn. „Szkolenie Unplugged”  - „Doświadczalnia” Stowarzyszenie Trenerów Umiejętności Psychospołecznych

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie usług geodezyjnych – podziały nieruchomości”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w Lubiczu Dolnym.


Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.  procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Budowy placu rekreacji w Jedwabnie – w ramach środków z funduszu sołeckiego i środków budżetowych.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczący zapytania ofertowego w trybie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na „Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz”.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Lubicz , oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej:,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

 

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Lubicz tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

Oferty złożone w trybie 19a :

1.      Uznając celowość realizacji zadania “Aktywny senior” przedstawionego przez Klub Sportowy „Saturn” Młyniec w ofercie złożonej w dniu 17 kwietnia 2014 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać  pisemnie do Urzędu Gminy Lubicz pod adresem : 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny do dnia 25 kwietnia 2014 r.

 


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 )

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Wyniki postępowania

Wyniki zakończonego postępowania na "Zakup i montaż siłowni zewnętrznych".


Lubicz Dolny, 24 marca 2014 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

      1.Dotację w wysokości 4. 000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo na  zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej”

2.Dotację w wysokości 6.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” w Grębocinie na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”

3.Dotację w wysokości 4.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żak” przy Szkole Podstawowej w Gronowie na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”

4.Dotację w wysokości 14.000,00 zł przyznano Lubickiemu Klubowi Sportowemu Sokół na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”

5. Dotację w wysokości 2.000,00 przyznano  Toruńskiemu Klubowi „Karate Oyama” na zadanie pt. „Prowadzenie przez Toruński Klub Karate Oyama zajęć (szkolenia) treningowych karate, samoobrony oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

6.Dotację w wysokości 40.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu FLISAK  na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

7.Dotację w wysokości 6.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu Krobia na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”

8.Dotację w wysokości 4.000,00 zł Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych”

9.Dotację w wysokości 40.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”


ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie usług geodezyjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w Lubiczu Dolnym i Grębocinie

 • Załącznik A


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu siłowni zewnętrznych.


Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na sprzedaż w 2014r. materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek.


Zapytanie ofertowe - przewóz osób

 
Urząd Gminy Lubicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przewozowych w Gminie Lubicz w roku 2014.


Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego


Zaproszenie do składania ofert

Urząd Gminy Lubicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych w Gminie Lubicz w roku 2014.


Ponowne zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy w Lubiczu.


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857 ze zm.), oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014, poz. 477).

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż oleju napedowego do samochodu służbowego


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy w Lubiczu.


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy w Lubiczu.Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż w roku 2014 materiałów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


Wyniki postępowania na zakup i dostawę tonerów.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK I SKŁAD BIULETYNU INFORMACYJNEGO "GONIEC GMINNY"

Zapytanie ofertowe na druk i skład biuletynu informacyjnego "Goniec Gminny".


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy Lubicz na 2014r.​


INFORMACJA

 W związku z dużą rozbieżnością danych w dostarczonych ofertach na sprzedaż tonerów i tuszy nie ma możliwości prawidłowego określenia najlepszej oferty. Powyżej umieszczamy prośbę o ponowne przesłanie ofert na materiały eksploatacyjne do drukarek.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzedu Gminy  Lubicz na 2014r.


Informacja

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert na na zakup i dostawę tonerów oraz na zakup i dostawę materiałów biurowych do 08.01.2014r. do godz. 14:00


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy Lubicz na 2014r.​


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzedu Gminy  Lubicz na 2014r.


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 10.13.759 ze zm.)w formie zapytania cenowego na doradztwo metodyczne (opieka metodyczna) dla ok. 200 nauczycieli jednostek oświatowych (przedszkole, 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja), dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej


Zapytanie Cenowe

Przedmiot zamówienia- usługa doradztwa metodycznego (opieki metodycznej) dla  około 200 nauczycieli jednostek oświatowych (przedszkole, 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja), dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz. 


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości do Urzędu Gminy Lubicz na 2014r.


Zapytanie ofertowe na monitoring i konserwację systemu alarmowego.

Monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego, podejmowanie interwencji w budynkach Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21 i ul. Toruńska 24.

Konserwacja i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21 i ul. Toruńskiej 24.


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2014 ROK

Wójt Gminy Lubicz

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działania na rzecz Gminy Lubicz do wnoszenia uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu ''Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2014 rok''


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 0152/ORG/14/08 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Budowy placu zabaw w Grębocinie (doposażenie)


Wyniki postępowania

Wyniki postępowania o zamówienie wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lubicz


Zaproszenie do składania ofert

ROŚ.271.4.2013.MG                                Lubicz, 2013.09.25

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lubicz


Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia Nr 0152/ORG /14/08 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Budowy placu zabaw w Grębocinie.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć artystycznych, uwzględniających promocję zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym, odbywających się w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Górnym w okresie od września do grudnia 2013 roku w łącznym wymiarze 400 godzin (liczba godzin w miesiącu może ulegać zmianie w zależności od potrzeb)


Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę węgla dla Urzędu Gminy Lubicz.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy węgla


Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup  sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Lubicz.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę do Urzędu Gminy Lubicz (Lubicz Dolny ul. Toruńska 21) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.


Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.31.2011 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie Urządzenie boiska sportowego w Brzeźnie – w ramach środków z funduszu sołeckiego.


ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE BUDOWY ROWU MELIORACYJNEGO

Na podstawie Zarządzenia Nr 0152/ORG/14/08 w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, Gmina Lubicz zwraca się zapytaniem ofertowym w sprawie budowy rowu melioracyjnego otwartego na długości 138 m w miejscowości Złotoria gm. Lubicz


Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2013/2014 oraz na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Dowóz do szkół będzie realizowany na trzech trasach: a) do SP w Złotorii z uwzględnieniem dowozu do Gim. nr 1 w Lubiczu Górnym dla około 160 uczniów, średnio dziennie 183 km, b) do ZS nr 1 w Lubiczu Górnym i SP nr 1 w Lubiczu Dolnym dla około 220 uczniów, średnio dziennie 217 km, c) do ZS nr 2 w Grębocinie z uwzględnieniem SP w Gronowie i SP w Młyńcu dla około 180 uczniów, średnio dziennie 195 km


OGŁOSZENIE - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grębocin I etap

Numer ogłoszenia: 98459 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98243 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566212100, fax. +48566782122.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
 • W ogłoszeniu jest: 422013,67.
 • W ogłoszeniu powinno być: 420000,00.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.
 • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty: 422013,67 Oferta z najniższą ceną: 422013,67 / Oferta z najwyższą ceną: 422013,67 Waluta: PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty: 422013,67 Oferta z najniższą ceną: 420000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420000,00 Waluta: PLN..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.6.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Cena wybranej oferty: 420000,00 Oferta z najniższą ceną: 420000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420000,00 Waluta: PLN..

Lubicz: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grębocin I etap,
Numer ogłoszenia: 98243 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 499014 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566212100, faks +48566782122.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grębocin I etap,.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty nieprzewidziane w zakresie wymiany gruntu niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. Wykonanie robót nieprzewidzianych w kontrakcie podstawowym a koniecznych w celu prawidłowego wykonania robót art. 67 ust.1 pkt 5 litera b ustawy pzp, szczegółowe uzgodnienia zawarte w protokole konieczności nr 1/04.2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Lider, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOINSTAL, Marian Gachewicz ul. Warszawska 1a, 87-162 Lubicz, ul. Warszawska 1a,, 87-162 Lubicz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 422013,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 422013,67

 • Oferta z najniższą ceną: 422013,67 / Oferta z najwyższą ceną: 422013,67

 • Waluta: PLN.


Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych", realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz.


Zapytanie ofertowe

Gmina Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie zakupu i montażu elementów sportowych i rekreacyjnych w ramach Funduszy Sołeckich.


Unieważnia postępowanie

Wójt Gminy Lubicz unieważnia postępowanie dotyczące zaproszenia do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz z uwagi na złożenie przez jednego oferenta 2 ofert oraz przekroczenie wysokości budżetu w jednej pozycji w przypadku drugiego oferenta.


Zapytanie cenowe

Usługa transportowa dla uczestników projektu „Aktywni niepełnosprawni w gminie Lubicz” współfinansowanego z EFS. Usługa dotyczy przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – około 12 osób na trasie Lubicz Górny, Lubicz Dolny – Grębocin i z powrotem.


USŁUGI GEODEZYJNE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Lubicz zaprasza do składania ofert na wykonanie usług geodezyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w Grębocinie, Krobi i Złotorii, zgodnie z planem miejscowym i koncepcją podziału.

Szczegóły w załącznikach poniżej


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na usługę edukacyjną dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym (ZS nr 1)- prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/13 w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2. POKL - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zgrożonych ryzykiem dysleksji (grupa 1e)


Protokół

z otwarcia ofert na zakup komputerów przenośnych i rzutnika multimedialnego wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz

Do dnia 26.04.2013 r. do godziny 10.00 wpłynęło 5 ofert, od następujących oferentów:

 1. Tryton sp. z o.o., Szosa Lubicka 13, 87-100 Toruń
 2. MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń
 3. CONTEXT Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 155, 87-100 Toruń
 4. INFOCOMP Sp. z o.o., ul. Sz. Chełmińska 191, 87-100 Toruń
 5. TEST-SYSTEM s.c., ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Jedna oferta wpłynęła po terminie, w dniu 29.04.2013r., została odrzucona, bez otwarcia koperty.

 

Zestawienie ofert:

         Produkt

 

 

 

 

 

 


Oferent

Notebook do prowadzenia zajęć logopedycznych dla SP w Gronowie

Notebook do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matemat. dla SP w Lubiczu Dolnym oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla SP w Złotorii

Rzutnik multimedialny do prowadzenia zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla SP w Złotorii

Laptop do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla SP w Młyńcu Pierwszym


Tryton sp. z o.o

Lenovo Idea Pad G 580-
1730,00 zł
brutto

Lenovo Idea Pad G 580-
3460,00 zł
brutto

Vivitek D 519-


1960,00 zł
brutto

Lenovo Idea Pad G 580-
1730,00 zł

brutto


MAK Sp. z o.o

Lenovo G580 -

1675,26 zł
brutto

Lenovo G580 -

3350,52 zł
brutto

PJ BENQ MX518 DLP– 1749,06 zł
brutto

Lenovo G580 -

1675,26 zł

brutto


CONTEXT Sp. z o.o

ASUS K55DR-SX028H-
1819,17 zł
brutto

ASUS K55DR-SX028H-
3638,34 zł
brutt
o

BENQ MX660P -
 

2108,22 zł
brutto

ASUS K55DR-SX028H-
1819,17 zł
brutto


INFOCOMP Sp. z o.o.

Lenovo G580 -
1758,90 zł
brutto

Lenovo G580 -
3517,80 zł
brutto

Vivitek D 519-

1943,40 zł

brutto

Lenovo G580 -
1758,90 zł
brutto


TEST-SYSTEM s.c.

Sony SVE171-


2121,41 zł
brutto

Sony SVE171-


4242,82 zł

brutto

Sony VPL-DX140
1928,48 zł
brutto

Sony SVE171-


2121,41 zł
brutto

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił - MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń.

 

Uwaga!

Z powodu zakończenia rozpatrywania ofert w dniu 30.04.2013 r., dostawa powinna nastąpić najpóźniej do dnia 10.05.2013 r. do siedziby Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, ul. Piaskowa 23, p. 108-109, tel. 884-808-953, Lubicz.

Brygida Bogdanowicz-Kopeć

Dyrektor ZEASiP w Lubiczu


OGŁOSZENIE

Lubicz Dolny, 30 kwietnia 2013 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2013 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 


OGŁOSZENIE

Lubicz Dolny, 29 kwietnia 2013 r.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ


Uwaga!

W związku z kończącym się terminem naboru wniosków o przyznanie płatności na rok 2013 godziny pracy Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu ulegają zmianie:

06.05.2013r. - 10.05.2013r. 7:00 - 20:00 
13.05.2013r. - 15.05.2013r. 6:00 - 22:00
Informacja
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r informujemy, że dnia 2 maja 2013r. Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu będzie nieczynne.
Dnia 11 maja 2013 roku (sobota) Biuro Powiatowe będzie czynne.
W dniach od 06.05.2013 do 15.05.2013 w godzinach 8.00-15.00 będzie możliwość skorzystania z usług doradców ODR.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz.


Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu została wybrana pani Malwina Stachowska zam. w Toruniu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Malwina Stachowska spełnia wszelkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zakresie księgowości, w tym księgowości budżetowej, co ułatwi realizację zadań określonych na stanowisku księgowego w ZEASiP w Lubiczu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą wymaganą do prawidłowego wykonywania obowiązków.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty wybrano kandydaturę pani Malwiny Stachowskiej.

Lubicz, 2013-04-26
 


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym (ZS nr 1)- prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/13 w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2. POKL - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (grupa 1 e).


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby UG Lubicz o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.31.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2011 roku Urząd Gminy Lubicz zaprasza do złożenia oferty na
zakup komputerów przenośnych i rzutnika multimedialnego wraz z dostawą w ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych”, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w szkołach podstawowych w Gminie Lubicz:

ZAPYTANIE CENOWE - SPRZĘT AGD

Przedmiot zamówienia:

Blender – 2 szt.
Mikser elektryczny – 2 szt.
Grill elektryczny- 1 szt.
Piekarnik elektryczny wolnostojący – 2 szt.


ZAPYTANIE CENOWE - USŁUGA CATERINGOWA

Usługa cateringowa w formie przygotowania i dowozu ciepłego posiłku dla uczestników projektu „Aktywni niepełnosprawni w gminie Lubicz” współfinansowanego z EFS. Danie w formie gorącego posiłku jednodaniowego o charakterze drugiego dania. Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym (pudełko styropianowe, zamykane, trójdzielne) z kompletem sztućców jednorazowych, serwetek oraz napojem w opakowaniu jednorazowym.


Informacja o wynikach naboru

Informuję, że na ogłoszony konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu wpłynęło 7 ofert, z których 2 nie spełniają wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 23.04.2013 r.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Brygida Bogdanowicz-Kopeć


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należało będzie wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych, pomoc w poruszaniu się i w korzystaniu ze środków publicznego transportu, towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych - udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp., wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań, pomoc w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej w życiu codziennym, społecznym, rodzinnym, towarzyszenie podczas realizacji warsztatów, poradnictw specjalistycznych, wyjazdów integracyjnych, szkoleniach zawodowych i staży. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Do głównych zadań asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


 

Dyrektor ZEASiP w Lubiczu informuje, że nie został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu w wymiarze ¾ etatu z uwagi na brak ofert. Do końca terminu, czyli do piątku 29 marca 2013 do godziny 12.00 nie wpłynęła żadna oferta na ww. stanowisko.

Brygida Bogdanowicz-Kopeć


Lubicz Dolny, 2 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2013 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 

 

 

Dotację w wysokości 19.000,00 zł przyznano – Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu”.

 

Dotację w wysokości 2.500,00 zł przyznano -  Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie pn. „Program profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek Grań i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy  im. A. Małkowskiego”.

 

Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano -  Klubowi Sportowemu „Krobia” na zadanie pn. „Lubicka Liga Orlika”.

 

Dotację w wysokości 1.500,00 zł przyznano - Stowarzyszeniu Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko na zadanie pn. „Przyroda lekiem na całe zło”.


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 )

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2013 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Konkurs ofert dla klubów sportowych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko księgowego


 

Dyrektor ZEASiP w Lubiczu informuje, że nie został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu w wymiarze ¾ etatu z uwagi na brak ofert. Do końca terminu, czyli do piątku 29 marca 2013 do godziny 12.00 nie wpłynęła żadna oferta na ww. stanowisko.

Brygida Bogdanowicz-Kopeć


Konkursu na stanowisko księgowego

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko księgowego na umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu.


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego na kompleksową usługę BHP w następujących jednostkach organizacyjnych: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Szkoła Podstawowa w Gronowie, Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym, Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka”.


I n f o r m a c j a

I n f o r m a c j a
o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lubiczu Dolnym

            Informuję, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym wpłynęło 6 ofert. Wszystkie  oferty spełniały kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

           Po  przeprowadzeniu postępowania konkursowego komisja konkursowa wybrała ofertę złożoną przez Panią Marzennę Wojnar zam. w Złotorii.

          Pani Marzenna Wojnar ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i  zarządzania dla kadr kierowniczych. W bibliotece pracuje od ponad 20 lat, zna specyfikę i organizację pracy w bibliotece gminnej, zna środowisko lokalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła najciekawszą koncepcję funkcjonowania i rozwoju biblioteki.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty komisja konkursowa wybrała ofertę Pani Marzenny Wojnar.

 Lubicz Dolny, 2013.01.21


Ogłoszenie

Wyniki postępowania na zakup środków czystości i materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Lubicz


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę BHP w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubicz.


Ogłoszenie

Związek  Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” z/s w Jeleniej Górze jak co roku organizuje Ferie Zimowe 2013 dla dzieci rolników płatników KRUS.


OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

dotyczące konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- edukacji ekologicznej,
- turystyki i krajoznawstwa.


Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz 7 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki.


Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki.


Zawiadomienie o wyborze oferty na doradztwo metodyczne (opiekę metodyczną) dla nauczycieli jednostek oświatowych (przedszkole, 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja), dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz.


Informujemy, iż zgodnie z treścią Uchwały Nr XVI/184/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, po rozpatrzeniu wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Lubiczu, do dnia 20 grudnia 2012 r., decyzją Wójta Gminy Lubicz, nagrody pieniężne otrzymają:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Lubicz  zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na sprzedaż w 2013 r.  środków czystości oraz materiałów biurowych.


OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "Budowy drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15".

Postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie "Budowy drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15".


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnyej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym


Zapytanie cenowe

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108, 109, 87-162 Lubicz, NIP 8792667467, tel. 884 808 953, 531 506 028, e-mail: oswiata@lubicz.pl

Zapytanie cenowe

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108, 109, 87-162 Lubicz, NIP 8792667467, tel. 884 808 953, 531 506 028, e-mail: oswiata@lubicz.pl

Zapytanie cenowe

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108, 109, 87-162 Lubicz, NIP 8792667467, tel. 884 808 953, 531 506 028, e-mail: oswiata@lubicz.pl

Projekt uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie okręgów wyborczych.


FIN-negocjacje bez ogłoszenia

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji bez ogłoszenia na udzielenie kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 14.099.560 PLN.


Zapytanie ofertowe

W związku z organizacją turnieju halowej piłki nożnej – ”VI  Mistrzostwa Lubicza w Futsalu”, proszę o przedstawienie oferty wykonania sportowych koszulek dla zawodników.

Zamawiający:

Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, tel. 56 6212100,

Wymagania techniczne:

Tkanina: dzianina sportowa – oddychająca

Wykończenie: kolorowe wstawki na białych koszulkach, które odróżniać będą drużyny

Nadruki: przód - indywidualne nadruki na każdej koszulce – w formacie A4 w kolorze, według dostarczonego przez nas projektu;

tył koszulki – indywidualnie na każdej koszulce -  numer zawodnika w formacie A4 oznaczenie danego zawodnika (np. imię) według projektu, w kolorze

Ilość: 197 sztuk

Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do 16 listopada 2012 r.

Proszę o odpowiedź, z wyszczególnieniem ceny brutto za jedną koszulkę,
do dnia 12 listopada 2012 r.

Kryterium wyboru oferty to cena oraz możliwie krótki czas realizacji.

Osoba kontaktowa: 

Anna Szurek
Samodzielne Stanowisko ds. Kultury, Sportu i Turystyki
w Urzędzie Gminy w Lubiczu
tel. 56 62 12 1111
e-mail: kultura@lubicz.pl


Konsultacje Programu współpracy na 2013 rok

 

Wójt Gminy Lubicz

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działania na rzecz Gminy Lubicz do wnoszenia uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu ''Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2013 rok''


 

Lubicz Dolny, 5 października 2012 r.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINASOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

Dotację w wysokości 14.000,00 zł przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie pn. „V  Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej oraz prowadzenie szkolenia w zakresie piłki ręcznej”.

Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano -  Lubickiemu  Klubowi Sportowemu „Sokół” na zadanie pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”.

Dotację w wysokości 1.000,00 zł przyznano -  Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych – środowiskowych”.

Dotację w wysokości 1.000,00 zł przyznano - Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych”.

Dotację w wysokości 1.000,00 zł przyznano -  Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej”

OFERTY ODRZUCONE Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW:

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Grębocinie – zadanie pn. „Organizacja V Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu”.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego, podejmowanie interwencji oraz konserwację i serwis systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21 i ul. Toruńskiej 24 od 1 stycznia 2013r.
 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługa edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu Górnym (ZS nr 1) - prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/13 w ramach Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 POKL - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (grupa 1b) i zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (grupa 3a, 3b,3c)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szanowni Państwo!
Gmina Lubicz działając zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.2.31.2011 Wójta Gminy Lubicz z dn. 30.12.2011r. w sprawie zasad dokonywania  zakupu dostaw, usług i robót budowlanych do 14.000 EURO prosi o złożenie  oferty cenowej na  opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubicz do roku 2020.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pośrednictwa finansowego.


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Usługa edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

Usługa edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu Górnym (ZS nr 1) - prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/13 w ramach Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 POKL - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (grupa 1b) i zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (grupa 3a, 3b, 3c).


Ogłoszenie o możliwości składania ofert na usługę pośrednictwa finansowego.

Stosownie do § 3 pkt 6 Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Lubicz o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.31.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30.12.201 lr..), Wójt Gminy Lubicz informuje o możliwości składania ofert na usługę pośrednictwa finansowego w zakresie pozyskania banku krajowego gotowego przedstawić ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2010r.Nr 113 poz.759 ze zm.) o udzielenie Gminie Lubicz kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 14.099.560 zł na spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z WFOSiGW.


ORG.0002.3.2013   

Na podstawie art. 20 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

                                                           z w o ł u j ę :                                    

XXXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Lubicz dnia 11 marca  2013 r. (poniedziałek)  o godz. 12.30 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:               

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

a) stwierdzenie quorum

2. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

    gminy Lubicz

b) w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie

     odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz

c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

    komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

3.  Zakończenie obrad.   


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Wójt Gminy Lubicz informuje, że w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN S.A. H9.21 12,5 t, rok produkcji 2000,  przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 wylicytowano cenę 14.300,00 zł brutto. Nabywcą w drodze licytacji zostało:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NAFTEX” Sp. j. Jan Adamski, Jadwiga Adamska,

Witowo 1, 88-232 Witowo

Z upoważnienia   
Wójta Gminy Lubicz
Sekretarz       
/-/ Teresa Gryciuk  


STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY LUBICZ W 2012 ROKU 


KOMUNIKAT

W dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca Wójt Gminy Lubicz podpisał Zarządzenie  Nr 0050.1.30.2012  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Termin składania wniosków – do 7 września 2012 r.

Zarządzenie określa nowy wzór wniosku, do pobrania poniżej.

Dla wniosków złożonych przed dniem podpisania ww. zarządzenia zachowuje się druki dotychczasowe (nie trzeba składać wniosków na nowo).


Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Lubicz

W okresie wakacji nasze dzieci i młodzież wypoczywać będą na obozach i koniach ufundowanych przez Gminę Lubicz w ramach profilaktyki u następujących organizatorów:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd okręgowy w Toruniu – wypoczynek nad Jeziorem Starogrodzkim w terminie  od 09 lipca 2012 r. do 22 lipca 2012r. za kwotę 9.350 zł;
2. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości: Piła Młyn w okresie od 04 lipca 2012r. do 17 lipca 2012r. za kwotę 8.820 zł;
3. Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w Zbicznie w okresie od 29 lipca 2012 r. do 12 sierpnia 2012r.za kwotę 2.700 zł;
4. Toruński Szczep ZHR „ Brązowa Piątka”  nad Jeziorem Trzemeszno koło Męcikału w okresie od 04 lipca 2012 r. do 24 lipca 2012 r. za kwotę 2.400 zł;
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem Dla Przyszłości” Zławieś Wielka w Wągrowcu w okresie od 14 lipca 2012r. do 21 lipca 2012r. – nieodpłatnie.

Wszystkim uczestnikom kolonii i obozów a także wszystkim uczniom wypoczywającym w czasie wakacji życzymy dużo słońca, bezpiecznej zabawy i uśmiechu. 


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOŁ NR 1
W LUBICZU GÓRNYM

Wójt Gminy Lubicz informuje, że konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym został rozstrzygnięty. Do postępowania konkursowego przystąpiło czterech kandydatów.

 W wyniku postępowania konkursowego komisja wyłoniła kandydata na dyrektora ZS nr 1 w Lubiczu Górnym. Została nim pani Joanna Ardanowska.


Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

 

GP.6733.1.2012.WS                                                   Lubicz Dolny, 2012.05.23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.05.2012 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku głównego szkoły o pomieszczenia: sali - auli, kuchni z niezbędnym zapleczem, sal lekcyjnych oraz magazynowe, na działce nr 67/34, położonej w miejscowości Gronowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ROŚ.271.2.2012.MK Lubicz Dolny, 2012-04-25

Wójt Gminy Lubicz zaprasza do składania ofert na wykonanie dwukrotnie (wiosną i jesienią) badania jakości wody znajdującej się w 6-ciu piezometrach obserwacyjnych zainstalowanych na terenie zlikwidowanych mogilników w miejscowościach Grębocin i Rogowo w gminie Lubicz.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Lubicz, dnia 20 kwietnia 2012 r. 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W 2012 R. W RAMACH WSPIERANIA SPORTU W GMINIE LUBICZ

Dotację w wysokości 5.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „IV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „DRWĘCA CUP” 
Dotację w wysokości 5.965 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „Finał Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce ręcznej”
Dotację w wysokości 24.035 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”
Dotację w wysokości 40.000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu Flisak w Złotorii na zadanie „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
Dotację w wysokości 12.000 zł. przyznano Lubickiemu Klubowi Sportowemu Sokół na zadanie „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach sportowych”
Dotację w wysokości 5.500 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ŻAK” przy Szkole Podstawowej w Gronowie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”
Dotację w wysokości 6.500 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”
Dotację w wysokości 1.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”

Oferty odrzucone z powodu braku środków:
Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar” - „Obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę ręczną”
Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar” - „IV Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt”
Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” - „Organizacja V Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu”
Klub Sportowy „Saturn” Młyniec - „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych”
Klub Sportowy „Jeziorak” Józefowo - „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej”
Klub Sportowy „Jeziorak” Józefowo - „Organizacja imprez sportowych - środowiskowych”
 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora - Pana Mirosława Kielnik w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 654 i 258 o ciąg pieszo rowerowy na odcinku Złotoria - Osiek"
 


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY LUBICZ NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2012 W ZAKRESIE „PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM„


AKTYWNI I ZINTEGROWANI W GMINIE LUBICZ

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.
Projekt kierowany jest do 46 kobiet i mężczyzn: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych (często zmieniających pracę), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób z niepełnosprawnością.


Wójt Gminy Lubicz
ogłasza
otwarty konkurs ofert
dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

I.  Rodzaj i formy realizacji zadania.
 1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 • prowadzenia przez klub sportowy zajęć (szkolenia) w wybranych dyscyplinach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym
 • organizowania zawodów, rozgrywek, imprez  sportowych i rekreacyjnych, zgrupowań (obozów) sportowych i/lub uczestnictwa w nich.

drukuj (


)


 

Wójt Gminy Lubicz

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.


Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


 

GP.6721.4.2011.WS                                                                      Lubicz Dolny, 2012.01.31

O B W I E S Z C Z E N I E

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko


FIN.271.4.2011                                                                     Lubicz, dnia 16.11.2011r.

Dot. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji bez ogłoszenia na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.215.559 PLN.

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.215.559 PLN na sfinansowanie spłaty przypadających w 2011r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu budżetu 2011r., prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia wybrano ofertę wspólną Banku Spółdzielczego w Grębocinie, ul. Lubicka 2, 87-122 Grębocin i Banku Spółdzielczego w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń.

W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęła jedna (wspólna), niepodlegająca odrzuceniu oferta. Jest ona najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakim była cena oferty.

Oferta w ocenie otrzymała 100,00 pkt., cena oferty 2.505.441,13 zł.

 

         Wójt

Marek Olszewski


Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym i SP w Złotorii prowadzonych przez Gminę Lubicz - prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami klas I-III w ramach realizacji Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 POKL.


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Lubicz: Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym i SP w Złotorii prowadzonych przez Gminę Lubicz - prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami klas I-III w ramach realizacji Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 POKL
Numer ogłoszenia: 280496 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566212100, faks +48566782122 , strona internetowa www.lubicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna dla uczniów SP nr 2 w Lubiczu Górnym i SP w Złotorii prowadzonych przez Gminę Lubicz - prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami klas I-III w ramach realizacji Projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 POKL.


 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (ROŚ.271-2/11)

Działając na podstawie art.93 ust.l pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz.759 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie jednostkowej ekspertyzy dendrologicznej drzew i krzewów rosnących na terenach położonych w obrębie Gminy Lubicz będących we własności osób fizycznych lub prawnych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonym , zostaje unieważnione.


Obwieszczenie Wójta Gminy

GP.6733.3.2011.WS                                               Lubicz Dolny, 2011. 08. 03

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 03.08.2011 r. została wydana decyzja nr 5/CP/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 2010, przewidzianej do realizacji na działce nr 70/1 w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

 

WOJT         

/-/ Marek Olszewski


Ogłoszenie

Ogłoszenie

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Wójt Gminy Lubicz ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Organizator transportu publicznego              – Gmina Lubicz.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia  – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

                                                                        Pzp (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 –

                                                                         ze zmianami).

3. Określenie rodzaju transportu                       – autobusowa komunikacja międzygminna

                                                                         na terenie gminy Lubicz oraz łącząca  

                                                                         gminę Lubicz i miasto Toruń.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania – 01 sierpnia 2012r. 

drukuj (


Ogłoszenie)

Informacja Starosty Toruńskiego

Uprzejmie informuję, że dnia 11 lipca 2011r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej siedziby urzędu Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 odbędzie się szkolenie skierowane do podmiotów korzystających ze środowiska z terenu Powiatu Toruńskiego.


WYBORY ŁAWNIKÓW

W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Na mocy art. 160 § 1 i 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 ze zm.) Rady gmin wybierają ławników ławników sądów okręgowych oraz sądów rejonowych, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym najpóźniej w październiku br Rada GminyLubicz wybierze 2 ławników do Sądu Rejonowego Toruniu.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OŚ.524.2.2011                           Lubicz, 03.06.2011 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:

„Wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej”

ogłoszonego w dniu 11 maja 2011 roku  - żadna z organizacji nie przystąpiła
do konkursu i w wyznaczonym terminie 1 czerwca do Urzędu Gminy
nie wpłynęła ani jedna oferta.


KOMUNIKAT – "Wyprawka szkolna"

Wójt Gminy Lubicz informuje, że wzorem ubiegłych lat również
w roku szkolnym 2011/2012 będzie realizowany rządowy program
pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.


ZAPROSZENIE

Zaproszenie

Wójt Gminy Lubicz zaprasza do składania ofert letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (20 – 30 osób) – mieszkańców gminy Lubicz. Mile widziane kolonie i obozy z programem profilaktyki uzależnień.

Prosimy o składanie ofert do dnia 10 czerwca 2011r.
w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Lubiczu.

Wójt Gminy LubiczOgłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
na transport zbiorowy.

1.Organizator transportu publicznego
    – Gmina Lubicz.

2.Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
    – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
      Pzp (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 – ze zmianami).

3.Określenie rodzaju transportu
    – autobusowa komunikacja międzygminna
      łącząca gminę Lubicz i miasto Toruń.

4.Przewidywana data rozpoczęcia postępowania
    – 01 lipca 2011r.

drukuj (


Ogłoszenie)


Konkurs

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

WÓJT GMINY LUBICZ
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:
WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1.Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
1) organizacji czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym,
2) prowadzenie zajęć edukacyjno- wychowawczych i edukacji prozdrowotnej  dla dzieci najmłodszych,
3) rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień,
4) utrwalania poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW  SPORTOWYCH NA  DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ W ROKU 2011

Dotację w wysokości 50.000 zł. przyznano  - Klubowi Sportowemu Flisak ze Złotorii na zadanie pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
Dotację w wysokości 15.000 zł. przyznano  - Lubickiemu Klubowi Sportowemu Sokół z Lubicza Górnego na zadanie pn. „ Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
Dotację w wysokości 5.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „Obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę ręczną”
Dotację w wysokości 5.910 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „III Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt”
Dotację w wysokości 4.370 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „III Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „DRWĘCA CUP”
Dotację w wysokości 1.720 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”
Dotację w wysokości 6.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”
Dotację w wysokości 3.000 zł. przyznano -  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT”   w Grębocinie na zadanie pn. „Organizacja IV Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu”
Dotację w wysokości 5.000 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ŻAK”   przy Szkole Podstawowej w Gronowie na zadanie pn. „Szkolenie w zakresie kolarstwa młodzieży uzdolnionej sportowo”
Dotację w wysokości 2.000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Józefowo w Józefowie na zadanie pn.  „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych”
Dotację w wysokości 2.000 zł. przyznano -  Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec w Młyńcu Drugim na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej, organizacja imprez sportowych” 

 • data: 2011.04.21


Wyniki Otwartego konkursu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY LUBICZ NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2011 W ZAKRESIE „ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM „


Wyniki Otwartego konkursu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2011, OGŁOSZONEGO 3 MARCA 2011 r., W ZAKRESIE


Konkurs

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Konkurs

WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:
WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1.Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
- organizacji czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym z uwzględnieniem rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wspierania uczniów mniej zdolnych w uzyskiwaniu osiągnięć edukacyjnych, kształtowania społecznie akceptowanych postaw i niwelowania zagrożeń niedostosowaniem społecznym.....


Konkurs

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1.Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
-prowadzenia przez klub sportowy zajęć (szkolenia) w wybranych dyscyplinach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowania zawodów, rozgrywek, imprez sportowych i rekreacyjnych, -zgrupowań (obozów) sportowych i /lub uczestnictwa w nich......


Wybór Najkorzystniejszej oferty


Wyjaśnienia do SIWZ


Wyjaśnienia do SIWZ


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GOPS.8110.EFS/1/11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz

woj. Kujawsko-Pomorskie

tel./fax 56 674 21 55; e-mail: gopslubicz@home.pl


OGŁOSZENIE

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ogłasza sprzedaż drewna opałowego, mieszanego w trybie przetargu publicznego.


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego
z dnia 16 listopada 2010r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


PORZĄDEK OBRAD Z SESJI RADY GMINY LUBICZ

ORG.0052-13/10                                           
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
                                           i n f o r m u j ę :                                    
o IV sesji Rady Gminy Lubicz dnia 29 grudnia 2010r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
4. Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Złotoria
b) wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubicz
c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubiczu Górnym oraz obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Lubiczu Górnym
d) określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz
e) wyborów  sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lubicz  
f) zmiany  Statutu Gminy Lubicz
6. Składanie interpelacji.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.   
                                                                                Z poważaniem


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

GOPS.8110.EFS/5/10-2

Dot: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE-                 Część 2. Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” wybrana została oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22,  87-162 Toruń. Oferta ta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia  kryterium oceny ofert, jakim była cena.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22,  87-162 Toruń

Liczba punktów w kryterium„cena” – 100,00.

Łączna punktacja – 100,00

                                                                                                      Kierownik GOPS

                                                                                                          Anna Sikorska


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

GOPS.8110.EFS/5/10-1

Dot: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE-  Część 1. Szkolenie „Prawo jazdy kat. B” wybrana została oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22,  87-162 Toruń. Oferta ta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia  kryterium oceny ofert, jakim była cena.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22,  87-162 Toruń

Liczba punktów w kryterium„cena” – 100,00.

Łączna punktacja – 100,00

          

                                                                                                       Kierownik GOPS

                                                                                                          Anna Sikorska

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.


SPRAWOZDANIE

 

SPRAWOZDANIE   WÓJTA GMINY LUBICZ Z  PRZEPROWADZONYCH  KONSULTACJI  PROJEKTU  „PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBICZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2011R.”

 Zarządzeniem nr 0151-63/10 z dnia 17 listopada 2010r. Wójt Gminy Lubicz ogłosił przeprowadzanie w dniach 17-24 listopada 2010r. w Urzędzie Gminy Lubicz  konsultacji projektu programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi.  Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.lubicz.pl, na stronie internetowej Gminy Lubicz: www.lubicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiczu. Dodatkowo organizacje otrzymały go drogą pocztową lub e-mailową.

Pomimo upływu zakreślonego terminu  do Wójta Gminy nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu do konsultacji żadne  uwagi i opinie do projektu programu.


Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji Społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”
Informacje dot. w/w przetargu (ogłoszenie oraz SIWZ wraz załącznikami) znajdują się w zakładce Ogłoszenia.
 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE- Część I. Szkolenie „Opiekun osób zależnych- pomoc domowa” wybrana została oferta Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-162 Toruń. Oferta ta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, jakim była cena.


Odrzucenie i unieważnienie przetargu

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy o unieważnieniu w części postępowania o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE: Część II: Szkolenie : ”Prawo jazdy kat. B”.


Odrzucenie i unieważnienie przetargu

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informujemy o unieważnieniu w części postępowania o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – MODUŁ SZKOLENIA ZAWODOWE: Część III: Szkolenie : ”Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.


Przetarg nieograniczony

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GOPS.8110.EFS/3/10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu
Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
woj. Kujawsko-Pomorskie
tel./fax 56 674 21 55; e-mail: gopslubicz@home.pl


Konsultacje Programu współpracy na 2011 rok.

Konsultacje Programu współpracy na 2011 rok w terminie od dnia 17 listopada 2010 do 24 listopada 2010 r. Na podstawie § 1 uchwały Nr L/536/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

UWAGA!
            Przypominamy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, ze zmianami) dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od daty zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.
            Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych, o których mowa.


Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 03.09.2010 r.


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego dla Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie.

Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie z dniem 03.09.2010 r. ogłasza

 

przetarg nieograniczony

 

poniżej równowartości 60 000 EURO zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

         Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171,       poz. 1058-tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami)

na zakup i dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie .


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Lubicz, dnia 18 sierpnia  2010 r.


      WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2010 R.
Zadanie – „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
      Dotację w wysokości 11 700 zł. przyznano Lubickiemu Klubowi Sportowemu „SOKÓŁ” z Lubicza Górnego, ul. Widokowa 6, 87 – 162 Lubicz .
 


Konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

Działając na podstawie uchwały Nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lubicz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 78 poz.1284)


OGŁOSZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Stan alarmu powodziowego !
Wojewoda Kujawsko – Pomorski ogłosił z dniem 7 czerwca 2010 r. od godziny 17.00, stan alarmu powodziowego dla gmin zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NA  WYKONANIE   ZADANIA  PUBLICZNEGO  ZWIĄZANEGO  Z REALIZACJĄ  ZADAŃ  SAMORZĄDU  GMINY  W  ROKU  2010   W ZAKRESIE  -    „  PROFILAKTYKI  UZALEŻNIEŃ  I  PRZECIWDZIAŁANIA    PATOLOGIOM  SPOŁECZNYM „            

Zadanie -  “  Profilaktyka  uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym “

                 Dotację przyznano niżej podanym organizacjom  pożytku publicznego :

1/  Oddział Parafialny Akcji Katolickiej w Gronowie,  - dotacja w wysokości  500 zł ,

2/  Polski Związek Emerytów  Rencistów i Inwalidów – dotacja
      w wysokości  1.250 zł)

3/  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinku  - dotacja w wysokości  3.000 zł

4/  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Koło Gminne w Lubiczu   - dotacja w wysokości   2.304 zł

5/ Stowarzyszenie Mieszkańców Społecznie Aktywnych w Rogówku – dotacja w wysokości 500 zł

6/ Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku – dotacja w wysokości 500 zł

7/  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 5 Toruńsko – Lubicka Drużyna Harcerek „Połoniny” - dotacja w wysokości 2.816 zł

8/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Toruniu – dotacja w wysokości 2.000zł

9/ Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie – dotacja w wysokości  1.000 zł


 


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2010 R.

Lubicz, dnia 25 maja 2010 r.
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2010 R.

Zadanie – „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

Dotację w wysokości 25 000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu „FLISAK” , ul. Sportowa 4, 87 – 124 Złotoria

Dotację w wysokości 5 000 zł. przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym , ul. Piaskowa 23 87 – 162 Lubicz


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2010r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 


Lubicz, dnia 26 kwietnia 2010 r.
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH  Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY    W   ROKU   2010   W ZAKRESIE:
 „Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu”

Dotację w wysokości 5.500zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ŻAK”   przy Szkole Podstawowej w Gronowie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”

Dotację w wysokości 4.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” w Grębocinie na zadanie pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”

Dotację w wysokości 3.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT”   w Grębocinie na zadanie pn. „Organizacja III Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu”

Dotację w wysokości 5.000 zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „Obóz sportowo – rekreacyjny dla grup szkoleniowych trenujących piłkę ręczną”

Dotację w wysokości 1.500zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „II Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt”

Dotację w wysokości 1.000zł. przyznano - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na zadanie „II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt  „DRWĘCA CUP”
 
 
Oferty odrzucone:

Klub Sportowy Flisak ze Złotorii

Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie
 
Uczniowski Klub Sportowy „Drwęca Novar”


PORZĄDEK Z SESJI GMINY LUBICZ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)


Konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

Działając na podstawie uchwały Nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lubicz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 78 poz.1284)
Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań
w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

WYNIKI KONKURSU

Lubicz, dnia 16 kwietnia 2010 r.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ  SAMORZĄDU  GMINY    W   ROKU   2010   W ZAKRESIE:

„Wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej”

- Dotację w wysokości 19. 400 zł przyznano - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy   w Toruniu.

- Dotację w wysokości 600 zł. przyznano – Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Rogowo „Rogowiacy”


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami )


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 W ZAKRESIE : PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM


OGŁOSZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Z uwagi na zbliżające się w tym roku wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego uprzejmie informuję, że kandydaci na radnych muszą spełniać warunki kandydowania określone w ustawie Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a w przypadku kandydatów na wójtów, burmistrzów lub prezydentów w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.OGŁOSZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 25.06.2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLII/431/10 z dnia 22.02.2010 r. Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. informują, iż z dniem 1 kwietnia 2010 r. będą obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Otwarty konkurs

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Lubicz
ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 w zakresie: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FI ZYCZNEJ I SPORTU
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873 ze zm.) WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2010 w zakresie: Wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej


OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 08 lutego 2010r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Ogłoszenie

Lubicz dnia 30.11.2009r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko głównej księgowej w Przedszkolu Publicznym "Chatka Puchatka” w Lubiczu wpłynęły 3 oferty, żadna z ofert nie spełniała kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu.


KONKURS na stanowisko GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Dyrektor Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu na podstawie art.11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/ Dz.U. Nr 223 poz. 1458
OGŁASZA KONKURS na stanowisko pracy GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 27.11.2009 r. do 31.12.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 8:00 do 15:00 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ) informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Gronowo

O B W I E S Z C Z E N I E
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
"Budowa drogi rowerowej Złotoria - Osiek n/W"

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 06.08.2009 r. do 04.09.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 8:00 do 15:00 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

INFORMACJE O AKTUALNYCH TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI ZAMIESZCZANE SĄ TAKŻE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY (I PIĘTRO)


Ogłoszenie o naborze partnerów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” w Lubiczu”.
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektu są zgodne z Priorytetem VII. PO KL – Promocja integracji społecznej, Działaniem 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałaniem 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Głównym celem Partnerstwa będzie aktywizacja społeczna i zawodowa osób niezatrudnionych, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach Klubu Integracji Społecznej.
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu informuje, iż przy naborze partnerów do realizacji działania będą brane pod uwagę:
 • Doświadczenie potencjalnych partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze w obszarach tematycznych związanych z projektami społecznymi,
 • Zgodność działania statutowego potencjalnego partnera z celami planowanego projektu,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w zakresie kadrowym i bazy lokalowej.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2009 r.
Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
O wyborze oferty zadecyduje komisja powołana zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
Informacje dodatkowe, wraz z oświadczeniem i wzorem oferty, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu, ul. Toruńska 21, pok. 6, tel. (056) 67 82 307.
Z wybranym oferentem, po zakończonych pracach związanych z konstruowaniem projektu zostanie zawarta umowa o Partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pliki do pobrania:
 • Wzór oferty
 • Oświadczenie
 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2009
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2009 W ZAKRESIE:
"Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu"

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2009 R.

Zadanie – „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym” Dotację w wysokości 20 000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu „FLISAK” , ul. Sportowa 4, 87 – 124 Złotoria.
 


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU DS. "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym"
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2009 W ZAKRESIE "PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM"

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 28.10.2008 r. z wniosku złożonego przez Firmę Usługowo-Handlową ,, An-Daw" Antoni Kujawski, ul. Grębocka 41,Lubicz Dolny,87-162 Lubicz, nr rej. 11460 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 28.10.2008 r. z wniosku złożonego przez FHU ?DAW- TRANS? Dawid Kujawski, ul. Grębocka 41, 87-162 Lubicz, nr rej. 11461 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Lubicz z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubiczu
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz ogłasza: na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93, poz. 592 )

OTWARTY KONKURS
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
I. Rodzaj zadań objętych konkursem oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009.
1. Zadania objęte niniejszym konkursem:
1) prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym
2) organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jeżeli impreza ta przyczynia się do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportu.

Informacja
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH CZEKA NA KANDYDATÓW NA TRENERA

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie poszukuje kandydatów na stanowisko trenera środowiskowego do utworzonego w ramach Rządowego Programu "Orlik 2012" kompleksu boisk wielofunkcyjnych.


Strabag Sp. z o.o. Oddział Mostowy Północny pragnie nawiązać współpracę z lokalnymi firmami w zakresie:

- roboty żelbetowe

- roboty ziemne

- roboty transportowe

- konstrukcje stalowe ( Np. balustrady mostowe, ogrodzenia)

- zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych

Aktualnie prowadzimy prace w okolicach Słupska, Olsztyna. W drugiej połowie roku planujemy roboty bliżej Torunia. Zainteresowani pracami na obszarze Polski prosimy o kontakt:

Strabag Sp. z o.o.

Oddział Mostowy Północny

87 – 100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 26

Tel. 056 657 12 40, faz 056 657 12 47

Jerzy Witulski, tel. 691 460 565


Otwarty konkurs
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 w zakresie: WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ

Otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych>
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009

Informacja o wynikach naboru

Na  opiekuna- wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Górnym w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Dobrzyński.


Informacja o wynikach naboru

Na  opiekuna- wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Gronowie w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Łukasz Falkowski.


Program uczeń na wsi
Wójt Gminy Lubicz informuje, że w miesiącu sierpniu zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2008 R.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2008 R.

Zadanie – „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

Dotację w wysokości 20 000 zł. przyznano Klubowi Sportowemu „FLISAK”
ul. Sportowa 4, 87 – 124 Złotoria.
 


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie uchwały Nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lubicz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 78 poz.1284) Wójt Gminy Lubicz ogłasza: otwarty konkurs  ofert na wykonanie zadań  w zakresie wspierania  rozwoju sportu kwalifikowanego


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 informuje, że zakończyły się Negocjacje Ustne przeprowadzone w dniu             17 kwietnia 2008 r. na sprzedaż autobusu marki Ikarus oraz samochodu ciężarowego marki Star z następującym wynikiem:
- autobus marki Ikarus - 1.200 zł.
- samochód ciężarowy marki Star - 1.000 zł.
Nabywcą obu pojazdów jest Pan Mariusz Wilczyński 


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
informuje,

że II Przetarg Ustny na sprzedaż przyczepy rolniczej marki Sanok D – 46 , przystosowanej do przewozu osób, przeprowadzony w dniu 16 kwietnia 2008 r. wygrał Pan Krzysztof Walterski, który wylicytował najwyższą cenę tj. 550 zł.
 

 • autor: Wójt gminy Lubicz, data: 17.04.2008

SESJA RADY GMINY LUBICZ
Dnia 23 kwietnia 2008 r. (środa) o godz.9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz odbędzie się sesja Rady Gminy Lubicz.

Negocjacje ustne na sprzedaż autobusu i samochodu ciężarowego
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21

Ogłasza negocjacje ustne na sprzedaż:

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2008

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2008 W ZAKRESIE: PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIALANIA PATOLOGIOM SPOLECZNYM

OGŁOSZENIE
dot. przetargu na sprzedaż:
1. Przyczepy rolniczej przystosowanej do przewozu osób,
2. Autobusu

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubicz
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FI ZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 w zakresie:
PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

SESJA RADY GMINY LUBICZ
Dnia 11 lutego 2008 r. (poniedziałek ) o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz odbędzie się sesja Rady Gminy Lubicz

KOMUNIKAT

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko ? Pomorski decyzją z dnia 16 sierpnia 2007 r. przekazał Gminie Lubicz z rezerwy celowej środki finansowe w kwocie 40.404 zł., z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży w 2007 r.  - "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

W ramach programu we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów potrzebujących pomocy edukacyjnej.

Środki finansowe dla Gminy na realizację programu przyznano na podstawie wniosku przygotowanego i złożonego do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przez Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty Kultury i Sportu.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2007 ZWIĄZANEGO Z KRZEWIENIEM KULTURY FIZYCZNEJ I ROZWOJEM SPORTU WŚRÓD MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY POPRZEZ WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE ORGANIZOWANE LUB PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE Z UPOWAŻNIENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

NABÓR OFERT
nabór ofert na wykonanie zadania związanego z krzewieniem kultury fizycznej i rozwojem sportu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy poprzez współzawodnictwo sportowe, organizowane lub prowadzone przez jednostki działające z upoważnienia polskiego związku sportowego.

OGŁOSZENIE
Zawiadamia się, że w październiku 2007 r. Rada Gminy Lubicz dokona wyboru 1 ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2007 W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Zadanie - " Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym "

Dotację przyznano niżej podanym organizacjom pożytku publicznego :
1/ Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego HUFIEC TORUŃ ul. Rynek Staromiejski 7 dotacja w wys. 4.200 zł
2/ Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lubiczu Górnym ul. Polna 18, - dotacja w wysokości 3.000 zł ,
3/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Toruniu ul. Przedzamcze 3 - dotacja w wysokości 30.000 zł (zajęcia w świetlicy środowiskowej w Gronowie i Grębocinie-20.000 zł ), (zajęcia w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lubiczu Górnym - 10.000 zł)
4/ Oddział Parafialny Akcji Katolickiej w Gronowie, 87-162 Lubicz - dotacja w wysokości 1.500 zł
5/ Oddział Akcji Katolickiej w Grębocinie ul. Kowalewska 4 - dotacja w wysokości 4.300 zł.


Lubicz, dnia 25.04.2007 r.

drukuj (


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU)


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZDANIA ZWIĄZANEGO Z KRZEWIENIEM KULTURY FIZYCZNEJ I ROZWOJEM SPORTU

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2007 PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA
WYKAZ podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym przyznano dotację na realizację zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

WYKAZ ZADAŃ Z DZIEDZINY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WYKAZ zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.


OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/CP/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji na działce nr 611/34 położonej w miejscowości Grębocin.


INFORMACJA
Wykaz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym przyznano dotację na realizację zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Ceny wody i ścieków w 2006 roku.

Elwik sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą XLVI/541 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 marca 2006r., od 1 kwietnia 2006 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z w/w taryfą ceny wody i ścieków od 1 kwietnia 2006 roku będą kształtować się na następującym poziomie:

1 m3 wody                2,00 PLN netto + 7% VAT = 2,14 PLN brutto

1 m3 ścieków           3,00 PLN netto + 7% VAT = 3,21 PLN brutto

 

drukuj (


Ceny wody i ścieków w 2006 roku.)

 • autor: Prezes Zarządu-Wojciech Kasprzak, data: 13.03.2006

WYKAZ

Stosownie do treści art.16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do  wiadomości publicznej wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym zostały umorzone zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie wyższej niż 100 zł. - za IV kwartał 2005r.

 

drukuj (


WYKAZ)

 • autor: Wójt Gminy Lubicz - Marek Olszewski, data: 20.02.2006

WYKAZ

Stosownie do treści art.16 a  ustawy  z  dnia  26 listopada 1998r.  finansach  publicznych (Dz. U. z 2003r.  Nr 15,  poz.148, ze zm.)   Wójt  Gminy  Lubicz   podaje do  wiadomości publicznej  wykaz podatników podatku rolnego i leśnego, którym zostały umorzone zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100zł .  -  w roku 2005

drukuj (


WYKAZ)

 • autor: Wójt Gminy Lubicz -Marek Olszewski, data: 20.02.2006

INFORMACJA

 

 

INFORMACJA

 

                        

           Wójt Gminy Lubicz niniejszym informuje, że w dniu 30 września 2005 r, dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania realizowaną od kwietnia b.r. inwestycję drogową w miejscowości Lubicz pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 100785 o nazwie Tulipanowa, odcinek od Kolejowej do ulicy Dworcowej”.

Wymieniona inwestycja obejmowała swym zakresem: wykonanie nawierzchni o łącznej grubości 6 cm (5 cm warstwa ścieralna) na długość 699,5 m i szerokość 6,0 m wraz z krawężnikiem betonowym i wjazdami, chodniki 1,5 m po obu stronach, wykonanie oświetlenia na odcinku 230 mb – 7 lamp. Zakładany w umowie zakres rzeczowo - finansowy inwestycji został zrealizowany w 100%.

            Projekt Nr Z/2.04/III/3.1/114/04/V/14/04 o nazwie Tulipanowa,  odcinek od Kolejowej do ulicy Dworcowej realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 3 – Rozwój Lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą  Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubicz.

 

Finansowanie Wydatków kwalifikacyjnych w ramach projektu przedstawiało się następująco:

            - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 75%

            - ze  środków budżetu państwa – 10%

            - ze środków beneficjenta – 15%

                    

drukuj ()

 • autor: Wójt Gminy Lubicz - Marek Olszewski, data: 30.09.2005

Informacja dotycząca usuwania odpadów stałych na terenie sołectwa Złotoria

Usuwanie odpadów stałych na terenie sołectwa Złotoria
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje mieszkańców sołectwa Złotoria, że z dniem 1 września 2005 r. zostanie zlikwidowany pojemnik kielichowy na odpady stałe ustawiony obecnie u zbiegu ulic Lipowa i Leśna (przy pętli autobusowej).


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 343506
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 12:14

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2050215
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-16 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl